Blog KN

Krzysztof Nagrodzki-Wielcy, genialni o Bogu

Nawiązując do naszego poprzedniego listu i Twoich rozterek, mogę wskazać Ci nazwiska ludzi, których autorytetów nawet tzw. materialista nie zaprzeczy. Oczywiście ten, który skończył jakąś tam szkołę i pamięta podstawy fizyki, chemii, matematyki. Oraz nie został dotknięty swoistą amnezją cywilizacyjną, czyniącą nieraz podobieństwa do …opętania… Oto nazwiska przynajmniej niektórych wielkich, genialnych, mówiących o Bogu-Stwórcy:


(zebrane przez natchnionego dobrą myślą i pracowitego dr. inż. Włodzimierza Wawszczaka w broszurce właśnie pod takim tytułem, a wydanej w 1982 roku w Calgary).

Przekazuje jedynie nazwiska ludzi nauk zwanych „ścisłymi”, abyś – inżynier – nie miał pretekstów do swoistych dygresji, co do humanistycznych „natchnień”.

Oczywiście, mam świadomość, że przeróżnym biedakom będących pod swoista inspiracją różnym używek to nie wystarczy, ale i oni –wiem – zawsze dostają przynajmniej jedną szansę na weryfikację tzw. ”ateizmu”.

Zatem - alfabetycznie:

• Andre M. Ampere (1775-1836) – Francuski fizyk i matematyk. Twórca podstaw współczesnej elektrodynamiki.

Jednym z najbardziej przekonywujących dowodów istnienia Boga, jest panująca we wschechświecie harmonia i ów przedziwny ład /…/.

• Franciszek Bacon (1561-1626) - Twórca metody eksperymentalnej. Angielski mąż stanu i filozof. Główny przedstawiciel empiryzmu metodologicznego i materializmu XVI wieku. Prekursor teorii indukcji eliminacyjnej.

Powierzchowne zajęcie się filozofią może prowadzić do niewiary, lecz głębsze badanie MUSI przyprowadzić do religii, czyli, że odrobina nauki odwodzi od Boga, więcej zaś do Niego przywodzi.

• Antonie H. Becquerel (1852-1908) – Francuski fizyk, odkrywca naturalnego promieniowania.

W swoim dziele „O silach fizyczno-chemicznych” napisał: Niemożliwe jest zrozumienie życia na Ziemi bez Stwórcy.

• Henri Bergson (1859-1941) - Noblista. Filozof francuski , twórca kierunku zwanego intucjonalizmem. Krytyk poznania rozumowego. Jego dzieło i myśl należą do najwyższych osiągnięć naszej epoki.

Henri Bergson przeszedł wszystkie drogi i bezdroża materializmu, wreszcie po latach przeżytych z dala od Boga wyznał z pokorą: „ Dla mnie Chrystus jest Bogiem. Szczerze mówiąc nie chciałem dojść do tego, do czego doszedłem, lecz czy to moja wina?... Doszedłem do tego wszystkiego, że wszystkie drogi dobra i prawdy prowadzą do Ewangelii”

• Jons J. Berzelius (1770-1848) – Wielki szwedzki chemik i mineralog, wyznaczył ciężąr atomowy wielu pierwiastków, opracował teorię polarnej budowy związków chemicznych.

W swym słynnym „Traktacie o chemii” powiedział: „Nieraz filozofia płytka pragnęła uchodzić za głęboką poprzez twierdzenie, że wszystko co istnieje jest dziełem przypadku. A jednak zawsze będziemy musieli podziwiać najwyższą mądrość Stwórcy świata w Jego celowym działaniu; mądrość i celowość leżąca nieraz poza obrębem
naszego pojęcia.”

• Nieks Bohr (1885-1962) – Noblista. Duńczyk. Jeden z najwybitniejszych uczonych XX wieku, twórca teorii budowy atomu, współtwórca teorii kwantów. Członek Papieskiej Akademii Nauk wyznaje:
„Wszystkie swe odkrycia z dziedziny atomowej zawdzięczam Bogu.”

• Robert Boyle (1627-1691) - Fizyk, chemik i filozof angielski, jeden z twórców nowoczesnej chemii.
„Wszystkie, najlepsze nawet ksiązki napisane przez uczonych, w porównaniu z Pismem Świętym są podobne do planet, które całe swoje światło zawdzięczają słońcu”

• Louis Broglie (1892- 1987) - Francuski fizyk-teoretyk, twórca podstaw mechaniki falowej
„W pewnym sensie wiedza i technika odpowiadają przeciwnym tendencjom ludzkiej natury. I ten antagonizm przypomina opowiadanie ewangeliczne przestawiające charaktery i działalność dwu sióstr: Marii i Marty. Podobnie jak Maria, wiedza czysta siedzi u stóp Bożych, pogrążona w kontemplacji, podczas gdy wiedza stosowana (technika), jak Marta-krząta się, aby służyć prostym potrzebom życia.”

• Alexis Carrel (1873-1944) - Noblista. Francuski biolog i lekarz.
„Wierzę we wszystko, co Kościół katolickie podaje do wierzenia. Nie spotkałem się ze sprzecznościami pomiędzy prawdami religii a zdobyczami wiedzy.”

• Augustyn Cauchy (1789-1857) - Jeden z największych geniuszy matematycznych, jakich wydała ludzkość. /Twórca ścisłego wykładu analizy matematycznej, opartego na pojęciu granicy i ciągłości funkcji -za Encyklopedią PWN 1992- kn)
„Jestem chrześcijaninem i wierze tak, jak wierzyli wielcy astronomowie, wszyscy wielcy fizycy i matematycy wieków ubiegłych. Jestem tez katolikiem jak większość wielkich uczonych, gdyby mnie zapytano o przyczynę tego, to ujawniłbym ją chętnie. Przekonano by się wówczas, że maja wiara wypływa z badań głęboko sięgających…”

• Charles Coulomb (1736-1806) – Fizyk francuski. Jeden z twórców nauki o elektryczności, badacz podstawowych praw elektrostatyki (prawa Coulomba)
Uczony był głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem.

• Charles R. Darwin (1809-1882) – Przyrodnik angielski, twórca pierwszej nowoczesnej teorii ewolucji, wysunął koncepcję zmienności gatunków, doboru naturalnego i walki o byt.

• Arthur S. Eddington (1882-1944) - Angielski fizyk i astronom , twórca modeli kosmologicznych, oraz teorii budowy gwiazd.

„Choć nauka odsłoni w przyszłości jeszcze nie jedną tajemnicę w przyrodzie, to jednak nie zgłębi nigdy całkowicie wewnętrznej struktury wszechświata. Nowa fizyka nie oddala nas od Boga, lecz przeciwnie, prowadzi nas do Niego. ”

• Thomas Edison (1847-1931) -Wynalazca amerykański, samouk, swoimi wynalazkami zrewolucjonizował całą naszą cywilizację, opatentował 1200 wynalazków.

Thomas Edison w roku 1899 na wieży Eifla wpisał do pamiątkowej księgi następujące słowa: „Wyrażam swój podziw dla odważnego budowniczego tej oryginalnej wieży, gdyż mam wielki szacunek dla wszystkich budowniczych, zaś największy dla najbardziej genialnego – Boga!”

• Albert Einstein (1879-1955) – Jeden z największych fizyków wszystkich czasów, noblista. Twórca szczegółowej i ogolonej teorii względności, wykazał również równoważność masy i energii, rozwinął podstawowe idee kwantowe teorii światła.
„Wierzę w Boga i mogę z całą sumiennością stwierdzić, iż nigdy w ciągu całego życia nie uznawałem filozofii ateistycznej” „Moja religia jest pokornym uwielbieniem nieskończonej, duchowej Istoty Wyższej Natury”
Dobrze również wiedzieć i to: „Jedynie Kościół zagrodził drogę hitlerowskim kampaniom zdławienia prawdy. Nigdy przedtem nie interesowałem się Kościołem, lecz dziś budzi on we mnie zachwyt i uczucie przyjaźni. Jedynie Kościół miał odwagę i upór, by bronić prawdy i wolności moralnej. Muszę wyznać, że to czym kiedyś pogardzałem, dziś wychwalam bezwarunkowo (Time Magazine z 23.12.1940r. Cytat z tygodniku „Niedziela” z 29.3.1988, s.16 „Mówią Żydzi”

• Michale Faraday (1791-1887) - Angielski fizyk i chemik, odkrywca indukcji elektromagnetycznej, sformułował prawa elektrolizy.

„Zdziwiło Was, Panowie, żeście usłyszeli z moich ust słowo Bóg, lecz zapewniam was, że pojecie Boga i cześć jaką mam dla Niego opieram na podstawach tak pewnych jak prawdy z dziedziny fizyki”

• Galileusz (1564-1642) – Włoski fizyk, astronom, twórca podstaw eksperymentalno-matematycznych metodologii w przyrodoznawstwie. Pierwszy zastosował lunetę do obserwacji astronomicznych.

„Tylko mania wielkości może nasz niesłychanie słaby umysł czynić sędzią dziel Bożych i wszystkiego we wszechświecie, co nie służy naszemu pożytkowi uważać za próżne i zbędne”

• Carl F. Gauss ( 1777-1855) – Wybitny matematyk, astronom i geodeta niemiecki.

W liście do przyjaciela tak pisze: „ A teraz Bóg z Tobą, mój dobry, kochany przyjacielu, niech Ci słodkim będzie ten sen, życiem zwanym, przedsmak prawdziwego życia, oczekującego nas po przekroczeniu progu śmierci”

• Werner V. Heisenberg (1901-1976) - Noblista. Niemiecki fizyk-teoretyk, współtwórca mechaniki kwantowej, dynamiki kwantowej, teorii sił jądrowych, odkrywca fundamentalnej dla mikrofizyki zasady nieoznaczoności.

„ Rozwój fizyki atomowej odwiódł ją od podstawowych przesłanek materialistycznej filozofii doświadczenia; dowiódł, że elementarne cząstki nie są wieczne i niezmienne. Sa raczej prostymi wyrazami podstawowych konstrukcji matematycznych. Zatem dla nauki współczesnej – na poc zatku był wzór matematycznya nie materia. A ponieważ wzór matematyczny jest koncepcją intelektualną, można by rzec: Na początku był Sens”

• Frederick W. Herschel (1738-1822) - Angielski astronom niemieckiego pochodzenia, konstruktor największego ówczesnego teleskopu. Odkrywca pzreszlo 2500 mglawic oraz planety Uran.

„Prawdziwa nauka wyjaśnia tak dalece atrybuty Boga, iż ateizm staje się absurdem. Jedynie obecność DUCHA może rozwiązać te trudności”

• Henryk R. Hertz (1857-1894) - Fizyk niemiecki, wykrył i udowodnił eksperymentalnie istnienie fal elektromagnetycznych,

„Jeżeli pragniemy posiąść praktycznie wykończony obraz praw wszechświata, to musimy uznać poza naszym widomym światem materialnym jeszcze inny, niewidzialny; poza granicami naszych zmysłów i przyrządów, uznać musimy moce, które nad całością panują i nią kierują”

• C.J. Heymans (1892-1968) - Noblista. Lekarz- fizjolog belgijski otrzymał nagrodę Nobla za prace z fizjologii oddychania i krążenia krwi.

„ W swoich badaniach fizjologicznych nie tylko nie znalazłem przeciwieństwa między wiarą a wiedzą , przeciwnie, pociągaly mnie one zawsze do Boga…”

• Jeames H. Jeans (1887-1946) – Angielski astronom i fizyk, tworca przepływowej teorii powstania układu planetarnego, autor licznych praz z teorii gazów i astrofizyki.

„Współczesna nauka zmusza nas, by uznać Stworzyciela działającego poza czase i przestrzenią, będącyc częścią Jego twórczości. Tak samo jak artysta malarz jest poza swym płótnem… Nie można sobie istnienia świata bez Boga” …

• Johannes Kepler (1571-1630) - Niemiecki astronom i matematyk, zwolennik teorii Kopernika. Wykrył prawa ruchu planet, zwanych prawami Keplera.

„Zanim wstanę od stołu, przy którym przeprowadzałem badania, nie pozostaje mi nic więcej, jak tylko oczy i ręce wznieć ku Niebu, śląc do Stwórcy tych cudów oraz wszelkiej światłości korna modlitwę” Wielki jest nasz Bóg i wielka jest Jego moc a mądrość nieskończona. Chwalcie Go każde w mowie swojej, wy niebiosa i ziemio i słońce i księżycu, chwal Go i ty duszo moja, Jego Pana I Stwórcę Wszechrzeczy”

• Mikołaj Kopernik (1473-1543) - Wielki polski astronom, matematyk i ekonomista doby Odrodzenia. Wzorca heliocentrycznej budowy świata.

„Zastanawiając się nad przedziwnym porządkiem wszechświata wprowadzonym przez mądrość Bożą, któż nie podziwiałby najwyższego Budowniczego” /…/ Jak można podziwiać cudny porządek, jakim Bóg nasz kieruje wszechświatem, nie poczuwając się do uporządkowania życia, do zdobycia cnót, don poznania najpierw i we wszystkom Stwórcy, jak Źródła wszelkiego dobra”

• Jean B. Lamarck (1774-1829) - Biolog francuski, członek Akademii Nauk w Paryzku, zreformował układ systematyczny zwierząt, wprowadził termin biologia.

„Istnienie i wszechmoc Boga stanowią całą pozytywną wiedzę człowieka…Bóg stworzył materię i udzielił jej różnych przymiotów. Będzie ona tak długo istnieć, jak długo się będzie Bogu podobało”

• Pierre S. Laplace (1749-1827) – Sławny francuski fizyk, matematyk i astronom. Śiwat naukowy zawdzięcza mu hipotezę mgławicowego pochodzenia planet.

„Bóg nasz króluje nad czasem i wiecznością. I u Niego nie ma żadnych zmian. Im więcej utwierdzamy się w tej prawdzie, poznajemy Go przez Jego dzieła, tym głębiej wierzymy"

• Max Laue (1870-1960) - Noblista. Wybitny niemiecki fizyk, teoretyk dystrakcji i interferencji promieni rentgenowskich w kryształach.

„Najlepsi spośród fizyków mogli zawsze się zawsze podpisać pod zdaniem, że doświadczenie prawdy naukowej jest w pewnym sensie spojrzeniem na BOGA”

• Urban J. Leverrier (1811-1877) – Słynny astronom francuski. Dzięki swoim teoretycznym obliczeniom przewidział istnienie planety Neptun.

Urban J. Leverrier był gorliwym katolikiem. W swojej pracowni polecił umieścić krzyż, na który często zwracał umęczony badaniami wzrok.

• Justuj Liebig (1803-1873) - Wielki chemik niemiecki, który zdobył sławę dzięki pracom z dziedziny syntezy związków organicznych i przemiany materii. Udowodnił teorię mineralnego odżywiania roślin. Przyczynił się do używania nawozów sztucznych.

„Ten tylko naprawdę poznać może wielkość i mądrość Stwórcy, kto usiłuje wyczytać Jego myśli w wielkiej księdze zwanej przyrodą…”

• Guglielmo Marconi (1874-1937) - Noblista. Włoski fizyk i wynalazca, zbudował radiotelegraf.

„Jako badacz praw natury wszędzie natrafiam na ślady cudów Bożej Wszechmocy. Tylko z pomocą Boga, który rozliczne i tajemnicze siły natury stawia w służbie człowieka zbudowałem ten przyrząd”

• James C. Maxwell (1831-1879) - Fizyk angielski, sformułował teorie pola elektromagnetycznego i elektromagnetycznej natury światła.

„ Przyjrzałem się z bliska większości systemów filozoficznych i przekonałem się naocznie, iż żaden z nich rozwinąć się nie może bez zasadniczego pojęcia o Bogu”… /…/ „Boże, który stworzyłeś świat i człowieka, naucz nas badać dzieła Twoje tak, byśmy nad ziemia zapanować mogli, by rozum nasz w służbie się wzmacniał”

• Jan G. Mendel (1822-1884) – Czeski przyrodnik, twórca teoretycznych podstaw współczesnej genetyki, ustalił prawa dziedziczenia. Poniższymi słowami psalmów wielki uczony modlił się codziennie, zanim zaczął pracę badawczą.

„Daj mi poznać swoje drogi o Panie, i okaż mi ścieżkę swoją. Prowadź mnie drogą swej prawdy i Ucz mnie, bo Jesteś Bogiem mego ocalenia; Ciebie wypatruje codziennie”

• Robert A. Milian. Noblista (1868-1953) – Fizyk amerykański, doskonal pomiaru ładunku elektronu.

„ Z całą pewnością mogę stwierdzić, że negacja wiary jest pozbawiona wszelkich podstaw naukowych. Moim zdaniem nigdy nie będzie można zdobyć żadnych dowodów, które by wiedze i wiarę oddzielały od siebie. Ten kto nie potrafi tych dwu rzeczy pogodzić ze sobą, sam ponosi winę”

• Robert Thornton Morrison (1918-2010) – Biolog i chemik.

„Mimo usiłowań najwybitniejszych biologów i chemików całego świata nie udało się nikomu ożywić martwej materii. Jedynym dawcą życia w jego niezliczonych formach – Bóg”

• Władysław Natanson (1864-1937) – Polski fizyk, profesor UJ, zaznaczył się w pracach z kinetycznej teorii gazów, termodynamiki, elektronowej teorii materii i optyki, autor podręczników fizyki.

„Trudem naszym skromnym, jeśli jest tylko szczery, jesteśmy posłuszni mocy niepojętej. Uczciwe, otwarte dążenie do prawdy – oto nasza modlitwa uwielbienia Stwórcy i Dawcy wszelkiego życia”

• Charles J. Nicole (1866-1936). Noblista. Bakteriolog francuski, badacz chorob tropikalnych duru, odry. Po dość długim okresie niewiary wraca do religii i Boga.

„Przekonawszy się, że umysł ludzki nie jest w stanie wytłumaczyć zjawisk życia, czując się odpowiedzialnym wobec moich czytelników, zdecydowałem się nawiązać do przekonań religijnych moich przodków. Mają one za sobą najwyższe autorytety”

• Hans C. Oersted (1777-1851) – Fizyk duński, odkrywca oddziaływania prądu na iglicę magnetyczną. Od jego nazwiska pochodzi nazwa jednostki natężenia pola magnetycznego, czyli ersted.

„Gruntowne badania przyrody musza prowadzić do jej pierwotnej przyczyny- BOGA”

• Georg Ohm (1787-1854) – Znakomity fizyk niemiecki, badacz zjawisk elektrycznych i akustycznych, odkrywca prawa dotyczącego oporu, na który napotyka prąd elektryczny płynący w przewodach (Prawo Ohma).

Ohm był człowiekiem głęboko religijnym, manifestującym swoje uczucia i stosunek do wiary na każdy kroku.

• Blaise Pascal (1623-1662) – Wybitny francuski matematyk, fizyk, pisarz, filozof. Badacz hydrostatyki, współtwórca rachunku prawdopodobieństwa, prekursor rachunku nieskończonościowego, głosił autonomię racjonalnego myślenia i zasady współzależności czynników psychofizycznych na osobowość człowieka.

„Chciałbym was skłonić do szukania Boga… Bóg – Jezus Chrystus-Pewność, Radość, Pokój. Znajduje się Go tylko na drodze wskazanej przez Ewangelię”

• Luis Pasteur (1822-1895) – Genialny francuski chemik, biolog i mikrobiolog, dobroczyńca ludzkości.

„Trochę wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem”

• Iwan Pawłow (1849-1936) Noblista - Fizjolog rosyjski, twórca fizjologii wyższych czynności nerwowych, ustalił prawa powstawania in wygasania odruchów nerwowych.

Był człowiekiem głęboko wierzącym. Wszystkie niemal zajęcia dnia rozpoczynał modlitwą, często uczęszczał do cerkwi, jakkolwiek spotykał się z krytyką ze strony niewierzących. Gdy pewnego razu ktoś próbował zadrwić z jego poboczności odparła z humorem: „ Jestem wierzącym, jak moi rodzice, a pan widać jest człowiekiem tak wykształconym, że nie mógłbym dorównać mu poziomem umysłowym”. Jak się okazało, szydercą był prosty robotnik, a Pawłow właśnie przed kilkoma dniami otrzymał nagrodę Nobla.”

• Max Planc (1858-1947) Noblista

PS. A w tym też kontekście pomyśl, z jakiego obszaru, jakiej cywilizacji, z jakiego stanu dusz i umysłów, z jakiego owładnięcia rodzi się „cywilizacja”, która dopuszcza śmierć niepełnosprawnych?....

za:http://krzysztofnagrodzki.pl/

facebook_page_plugin

Logowanie

Aktualności i publicystyka

Krzysztof Nagrodzki-Się narobiło! Z list…

Tyle trudu! Tyle krzątaniny i wzmożeń (również przy plakatach), tyle okrzyków aktywu- i się-za przeproszenie- rypło! :-) Hasło: „Duda! Duda! I się dobra Polska uda!” - okazało się jednak mocniejsze...

14-07-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Trzeba się przyjrzeć…

Wśród różnych jęków i okrzyków zawodu postępowej częsci ludzkości "tego kraju", dobiega i ten: "Trzeba sie przyjrzeć nieprawidłowościom (zob.np.: https://wpolityce.pl/polityka/509027-siemoniak-zapowiada-protesty-wyborcze-trzeba-sie-przyjrzec); "Trzeba liczyć jeszcze raz głosy"...

13-07-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Zadania w drodze

Gdzieś zasłyszałem, iż prawdziwy mężczyzna ma trzy podstawowe praktyczne zadania do wykonania w wędrówce po tym padole: - Wybudować dom- Spłodzić syna- Zasadzić drzewo. Zatem można rzec,

11-07-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

List do Polski. 2020. [nadesłany do KS…

List nadesłany do KSD, 5 lipca 2020 r.  Kochani,  Wiadomo, że wyborom towarzyszą emocje, ale może warto sprawdzić jakie są fakty i na tym opierać swoje decyzje, a nie na emocjach, które...

05-07-2020 Aktualności

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki: TSA – Sodomickie za…

 TSA – czyli Towarzystwo Sexu Analnego w rozkwicie. Bezpruderyjnym. Publicznym. Wszak to czas wszelkich…demonstracji. Tyle, że dobrze byłoby ( to nie pierwszy postulat), aby - dla dobra wspólnego - znaleźć...

02-07-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Jan Gać-odkrywca niestrudzony. W przest…

Czytam kolejną książkę darowaną mi przez Autora-naszego Kolegę z Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (Zarządzie Główny! Może należałoby zorganizować jakieś spotkania, skoro mamy Takiego pisarza i globtrotera w swoich szeregach!).Czytam niemal z...

29-06-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-W co nie wierzą „nie…

To doprawdy trudny dylemat, z którym zmagam się, wciąż i wciąż nieporadnie… Może jednak pomożesz, może ktoś pomoże?... Proszę, któryś już raz.- No, bo tak- Skoro nie wierzą, to muszą...

27-06-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki- W sprawie hymnu. I …

Ot, takie prywatne wymyślenie… Czy nie byłoby pięknie, a i na czasie-już innej „wojny” tudzież zmagań-żeby „bojowe” wezwanie naszego państwowego hymnu–Mazurka Dąbrowskiego-zamienić na również waleczne, chociaż już w innej skali?... Mam...

23-06-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Sexniewyżytki i wąsk…

Ponieważ znowu wytknąłeś mi specyficzne używanie języka, dlatego śpieszę wyjaśnić, iż „sexniewyżytki” to proste połączenie pojęć „sex” i „niewyżycie” (możesz też odczytać jako – niezaspokojenie). Nic nowego. Nic nowego na tym...

18-06-2020 Aktualności

Czytaj więcej

Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów

Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady 14 czerwca jest oficjalnie uznanym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Bardzo to niewygodne dla tych, którzy od...

16-06-2020 Aktualności

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki- Co to jest polityka…

Szanowny Kolego, Tyś mocno zorientowanym w różnych definicjach postępowych działań, zatem zechciej mnie-szaraczkowi-wyłożyć w prostych słowach ( A proszę Cię nie pierwszy raz; niestety-póki co-bez odzewu... czemuś…) jak się wykłada...

13-06-2020 Aktualności

Czytaj więcej

Boże Ciało - historia sięga 700 lat. te…

Boże Ciało – historia jednego z największych świąt w Kościele    5 MIN. ZAJMIE CI PRZECZYTANIE TEGO ARTYKUŁU. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało to jedno z głównych świąt obchodzonych w...

10-06-2020 Aktualności

Czytaj więcej

"Co winien Kościuszko....?"

Co winien Kościuszko śmierci Floyda, czyli protest solidarnościowy zakompleksionego niedouka! Dawno temu, w myśl hasła „precz z uciskiem ludu pracującego miast i wsi” kiedy rozkułaczano panów, na rzecz małorolnych chłopów, namiastką...

08-06-2020 Aktualności

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Stany i Tajemnice. Z…

Nie, Kolego – nie będzie o Stanach Zjednoczonych, ani nawet o stanach sezonowych jawnych i tajnych wzmożeń sexaktywu w ogóle, czy aktywu kochających inaczej w szczególe. Zastanówmy się teraz raczej...

07-06-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej

Krzysztof Nagrodzki-Polskość. Niepodległ…

Zdziwiłeś się-i ja zresztą też-jak różnie można definiować polskość i nasze zobowiązania wobec Ojczyzny.Dla Ciebie-obieżyświata-przyznaj-to jedno z miejsc przygody, urządzenia się, może nawet miejsce w grobowcu rodzinnym-ale bez przesady…Dla mnie-to

06-06-2020 Krzysztof Nagrodzki

Czytaj więcej